Assegurances per Empreses

L’actiu més important a les empreses són els seus traballadors. Per aixó protegir-los mitjançant una bona assegurança és vital i molt important.

Les millors cobertures

Per els teus empleats

Mitjançant la retribució flexible, combinant retribució i fiscalitat, aconseguirem ajudar-te a fidelitzar els teus empleats.

Preguntes més habituals

Abans de contractar

Tenim la resposta als teus dubtes.

 • Abans de contractar una assegurança, informeu-vos de les diverses ofertes per poder-les comparar. La proposta que us facin té una validesa mínima de 15 dies (20 dies si es tracta d’una assegurança obligatòria de vehicles automòbils).
 • La pòlissa és el document que demostra l’existència del contracte d’assegurança, per tant, és important exigir-la sempre i comprovar que el contingut reflecteix clarament el que heu pactat en el moment de contractar.
 • La durada del contracte ha d’estar indicada en les condicions de la pòlissa.
 • Habitualment els contractes són anuals i contenen una clàusula de renovació automàtica.
 • Tant l’entitat asseguradora com la persona assegurada poden oposar-se a la renovació del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altra part:
  • Si no us interessa que el contracte es prorrogui automàticament, ho heu de notificar com a mínim 1 mes abans de la data de venciment.
  • L’entitat asseguradora ha de comunicar a l’assegurat qualsevol modificació del contracte almenys amb 2 mesos d’antelació a la conclusió del període en curs.
 • Tant l’empresa asseguradora com la persona assegurada han de respectar el contracte íntegre fins a la data de venciment. Per tant, no poden donar-lo per finalitzat abans, excepte que hi hagi un incompliment de les condicions.
 • En cas de desavinença amb l’empresa asseguradora, truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent (Servei d’atenció al client o bé Defensor del client), o bé presenteu la reclamació a l’adreça física que us han hagut de facilitar tant en el contracte com en les factures. Si no heu obtingut resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).
 • I recordeu que:
  • En les assegurances de salut pot haver-hi un temps de carència durant el qual no podreu utilitzar els serveis contractats. Informeu-vos bé dels tipus de carència i de la durada.
  • L’assegurança obligatòria de vehicles automòbils no cobreix els danys del conductor i del vehicle que causa l’accident, ni tampoc el robatori del vehicle, però podeu contractar altres assegurances voluntàries que assegurin tots aquest aspectes (assegurança a tot risc).
  • És habitual que en el moment de signar una hipoteca l’entitat financera obligui a tenir contractada una assegurança per a la llar, però podeu triar amb quina asseguradora la contracteu.

Quan s’acrediti davant del Consorci de Compensació d’Assegurances que una sol·licitud d’assegurança obligatòria no és acceptada per les entitats asseguradores, el Consorci intentarà trobar-ne una; si no ho aconsegueix, serà el mateix Consorci qui farà l’assegurança, ja que una de les funcions d’aquest organisme és, precisament, la “contractació de la cobertura dels riscos (d’assegurances obligatòries) no acceptats per les entitats asseguradores”.

La llei dóna dret a la persona que vulgui canviar d’entitat asseguradora a obtenir, de la companyia on ha estat assegurada fins a aquell moment, un certificat de no sinistralitat on constarà, a més d’altres dades, el percentatge de bonificació que se li ha aplicat en l’últim rebut de la prima.

L’entitat asseguradora només podrà incrementar l’import de la pòlissa (la prima) en cas de pròrroga quan aquesta opció estigui expressament pactada en la pòlissa. En cas que no fos així, l’entitat asseguradora no podrà incrementar-la (o augmentar-la per sobre del barem indicat en la pòlissa) sense el consentiment exprés del consumidor.

Si vol augmentar-la, primer s’ha d’oposar a la pròrroga, és a dir, us dirà que no vol mantenir el contracte, en el termini legal (2 mesos abans de la fi del contracte), i llavors tornarà a negociar amb vosaltres (si voleu) un nou contracte (criteri de la Direcció General d’Assegurances en les Memòries de 1991, 1992 i 1993-1994).

La notificació de l’oposició a la pròrroga ha de ser fefaent (carta certificada, telegrama amb avís de recepció…) amb la finalitat que es pugui provar.

 

L’entitat asseguradora només pot donar per finalitzat el contracte quan arriba la data del seu venciment, excepte que incompliu alguna de les condicions del contracte.

Si l’asseguradora vol finalitzar el contracte, i en aquest hi ha establerta la pròrroga automàtica, per tal d’evitar que l’assegurança es prorrogui automàticament ha d’enviar una notificació per escrit al consumidor amb una antelació mínima de dos mesos a la data de conclusió de l’assegurança.

La notificació de l’oposició a la pròrroga ha de ser fefaent (carta certificada, telegrama amb avís de recepció…) amb la finalitat que es pugui provar.

En els casos de pòlisses d’assegurança sense previsió de pròrroga automàtica, serà suficient esperar a la fi del termini previst de vigència del contracte. En el cas de contractes d’assegurança amb previsió de pròrroga automàtica, per tal d’evitar que l’assegurança es prorrogui automàticament cal enviar una notificació per escrit a l’entitat asseguradora (o, si escau, a l’agent d’assegurances que va mitjançar en el contracte) amb una antelació mínima d’1 mes a la data de la conclusió de l’assegurança.

La notificació de l’oposició a la pròrroga ha de ser fefaent (carta certificada, telegrama amb avís de recepció…) amb la finalitat q

Actualment i potestativament, la majoria d’entitats disposen de la institució del defensor de l’assegurat i obligatòriament disposen del Departament o Servei especialitzat d’Atenció al Client. Podeu consultar la llista de defensors de l’assegurat en l’apartat d’enllaços.

 

Ho hauríeu de notificar a l’entitat asseguradora o a un agent mediador com a mínim 1 mes abans de la data de venciment.

S’ha de comunicar en un termini de 7 dies a partir del moment que us n’heu assabentat, sempre i quan la pòlissa no n’estableixi un de més elevat.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?